รับตรง59 พยาบาบาลศาสตรบัณฑิต ม.นครพนม 2559 (รอบ 2)

รับตรง59 พยาบาบาลศาสตรบัณฑิต ม.นครพนม 2559 (รอบ 2)

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบ 2)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 มีนาคม – 1 เมษายน 2559
 • (หน้า 6)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50 กรณีสำเร็จการศึกษาแล้วใช้ตลอดหลักสูตร
 • มีผลการสอบ O-NET
 • มีผลการสอบ GAT / PAT 2
 • โควตาบุตร ตชด. ผู้สมัครต้องเป็นบุตรของตำรวจตะเวนชายแดนสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนนภาค 2
 • โควตาบุคคลจากแหล่งฝึกภาคปฏิบัติของวิทยาลัย ผู้สมัครต้องมีทะเบียนบ้านของบิดา หรือมารดา หรือตัวเอง อยู่ในเขตอำเภอและจังหวัดที่แหล่งฝึกตั้งอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • อายุ 16 – 25 ปีบริบูรณ์
 • มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร
 • มีดัชนีมวลกายไม่เกิน 29.99
 • (หน้า 3)

จำนวนรับ

 • โควตาบุตรตำรวจตะเวนชายแดน (ตชด.) 5 คน
 • โควตาบุคคลจากแหล่งฝึกภาคปฏิบัติของวิทยาลัยฯ 70 คน
  • โควตาบุคคนจากโรงพยาบาลนครพนม 20 คน
  • โควตาบุคคลจากโรงพยาบาลศรีสงคราม จ.นครพนม 2 คน
  • โควตาบุคคลจากโรงพยาบาลเรณูนคร จ.นครพนม 2 คน
  • โควตาบุคคลจากโรงพยาบาลบ้านแพง จ.นครพนม 2 คน
  • โควตาบุคคลจากโรงพยาบาลโพนสวรรค์ จ.นครพนม 2 คน
  • โควตาบุคคลจากโรงพยาบาลนาหว้า จ.นครพนม 2 คน
  • โควตาบุคคลจากโรงพยาบาลพังโคน จ.สกลนคร 2 คน
  • โควตาบุคคลจากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน จ.สกลนคร 4 คน
  • โควตาบุคคลจากโรงพยาบาลวานรนิวาส จ.สกลนคร 2 คน
  • โควตาบุคคลจากโรงพยาบาลโคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร 2 คน
  • โควตาบุคคลจากโรงพยาบาลกุสุมาลย์ จ.สกลนคร 2 คน
  • โควตาบุคคลจากโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ 4 คน
  • โควตาบุคคลจากโรงพยาบาลบึงกาฬ 4 คน
  • โควตาบุคคลจากโรงพยาบาลอำนาจเจริญ 10 คน
  • โควตาบุคคลจากโรงพยาบาลมุกดาหาร 10 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครด้วยตนเองที่ ห้องทะเบียน วัดและประเมินผล อาคาร 2 ชั้น 1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม
 • (หน้า 2)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์