รับตรง59 พัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ ม.บูรพา 2559

รับตรง59 พัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ ม.บูรพา 2559

มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 15 มีนาคม – 19 เมษายน 2559
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะโลจิสติกส์ ภาคปกติ
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • การจัดการโลจิสติกส์
   • การจัดการอุตสาหกรรมพานิชนาวี
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • การค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์
  • (หน้า 10, 4)
 • คณะพยาบาลศาสตร์ ภาคปกติ
  • หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
   • พยาบาลศาสตร์
  • (หน้า 10, 5)
 • คณะเภสัชศาสตร์ ภาคปกติ
  • หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
   • เภสัชศาสตร์
  • (หน้า 11, 6)
 • คณะวิทยาศาสตร์ ภาคปกติ
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • คณิตศาสตร์
   • สถิติ
   • จุลชีววิทยา
   • เทคโนโลยีชีวภาพ
   • วาริชศาสตร์
  • (หน้า 11, 6)
 • คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ภาคปกติ
  • หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
   • รัฐศาสตร์
  • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
   • การบริหารทั่วไป
   • การปกครองท้องถิ่น
  • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
   • นิติศาสตร์
  • (หน้า 11, 6)
 • คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ภาคปกติ
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • สื่อสารมวลชนทางกีฬา
   • กีฬาศึกษาและบริหารจัดการกีฬา
  • (หน้า 11, 6)
 • คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ ภาคปกติ
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • ภูมิสารสนเทศศาสตร์-ภูมิศาสตร์
   • ภูมิสารสนเทศศาสตร์-ภูมิสารสนเทศศาสตร์
  • (หน้า 11, 7)
 • คณะศึกษาศาสตร์ ภาคปกติ
  • หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
   • การสอนสุขศึกษาและพลศึกษา
  • (หน้า 11, 7)
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์ ภาคปกติ
  • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
   • สาธารณสุขชุมชน
  • (หน้า 11, 7)
 • วิทยาลัยนานาชาติ ภาคปกติ
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • การติดต่อสื่อสาร
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • บริหารธุรกิจ
   • การจัดการโลจิสติกส์
   • การจัดการบริการและการท่องเที่ยวนานาชาติ
  • (หน้า 11, 7)
 • คณะเทคโนโลยีทางทะเล วิทยาเขตจันทบุรี ภาคปกติ
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • เทคโนโลยีทางทะเล
  • (หน้า 11, 8)
 • คณะอัญมณี วิทยาเขตจันทบุรี ภาคปกติ
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • อัญมณีและเครื่องประดับ
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • ธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ
  • หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต
   • การออกแบบเครื่องประดับ
  • (หน้า 12, 8)
 • คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาเขตสระแก้ว ภาคปกติ
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • เกษตรศาสตร์
   • เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
  • (หน้า 12, 9)
 • คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาเขตสระแก้ว ภาคปกติ
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
   • การจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน
  • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
   • การบริหารทั่วไป
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ
   • ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • การจัดการทรัพยากรมนุษย์
  • (หน้า 12, 9)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00
 • มีความสามารถทางด้านกีฬา ที่สร้างชื่อเสียงเกียรติคุณให้กับตนเอง ในระดับประเทศ หรือระดับนานาชาติ
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละคณะหรือสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 4)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 10, 11)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์ หรือสมัครด้วยตนเองที่ กองกีฬาและนันทนาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
 • (หน้า 9)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์