รับตรง59 ภาคปกติ รอบทั่วไป ราชภัฏพิบูลสงคราม 2559

รับตรง59 ภาคปกติ รอบทั่วไป ราชภัฏพิบูลสงคราม 2559

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 มีนาคม – 15 พฤษภาคม 2559
 • (หน้า 6)
 • (ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการ หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะครุศาสตร์
  • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
   • การศึกษาปฐมวัย
   • ภาษาไทย
   • ภาษาอังกฤษ
   • สังคมศึกษา
   • ดนตรีศึกษา
   • คณิตศาสตร์
   • วิทยาศาสตร์ทั่วไป
   • พลศึกษา
  • (หน้า 7)
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • ภาษาไทย
   • ภาษาอังกฤษ
   • ภาษาอังกฤษธุรกิจ
   • ภาษาญี่ปุ่น
   • ภาษาจีน-โทภาษาอังกฤษ
   • การพัฒนาชุมชน
   • บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
   • ดนตรีสากล
  • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
   • นิติศาสตร์
  • หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
   • รัฐศาสตร์-การเมืองการปกครอง
   • รัฐศาสตร์-การเมืองท้องถิ่นเพื่อการพัฒนา
  • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
   • รัฐประศาสนศาสตร์-การบริหารจัดการภาครัฐ
   • รัฐประศาสนศาสตร์-การปกครองท้องถิ่น
   • รัฐประศาสนศาสตร์-การบริหารงานยุติธรรมและกฎหมาย
  • (หน้า 7)
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • เคมี
   • ชีววิทยา
   • จุลชีววิทยา
   • ฟิสิกส์
   • คณิตศาสตร์
   • สถิติประยุกต์
   • วิทยาการคอมพิวเตอร์
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ
   • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • คหกรรมศาสตร์
  • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
   • สาธารณสุขศาสตร์
  • (หน้า 8)
 • คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
   • พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร-ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสำอาง
   • พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร-พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
   • เกษตรศาสตร์-การจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม
   • เกษตรศาสตร์-เกษตรอินทรีย์
   • เกษตรศาสตร์-พืชศาสตร์
   • สัตวศาสตร์
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   • วิศวกรรมเกษตรและอาหาร
  • (หน้า 8)
 • คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • เซรามิค
  • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
   • ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   • วิศวกรรมโลจิสติกส์
   • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต-เทียบโอน
   • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต-ต่อเนื่อง
   • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม-เทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต
   • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม-เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล
   • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม-เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
   • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม-เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
   • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม-เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา
   • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม-เทคโนโลยีวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์
  • (หน้า 9)
 • คณะวิทยาการจัดการ
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • การท่องเที่ยวและการโรงแรม
  • หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
   • เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
  • หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
   • นิเทศศาสตร์
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • การจัดการทรัพยากรมนุษย์
   • การตลาด
   • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
   • การจัดการ
  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
   • การบัญชี
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต-เทียบโอน
   • การจัดการทรัพยากรมนุษย์
   • การตลาด
   • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
   • การจัดการ
  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต-เทียบโอน
   • การบัญชี
  • (หน้า 10)

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษา ม.6 ปวช. ปวส. หรือเทียบเท่า
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 3)

จำนวนรับ

 • รวม 4,070 คน

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบคัดเลือก
 • สอบสัมภาษณ์-บางสาขาวิชา
 • สอบปฏิบัติ-บางสาขาวิชา
 • (หน้า 2, 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 5)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: