รับตรง59 ประเภทสอบตรง ราชมงคลธัญบุรี 2559 (เพิ่มเติม)

รับตรง59 ประเภทสอบตรง ราชมงคลธัญบุรี 2559 (เพิ่มเติม)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภทสอบตรง ประจำปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 25 มีนาคม – 7 เมษายน 2559

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  • หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต
   • วิศวกรรมโยธา
   • วิศวกรรมไฟฟ้า
   • วิศวกรรมเครื่องกล
   • วิศวกรรมอุตสาหการ
   • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
  • หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
   • อุตสาหกรรมการผลิต
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   • วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
  • หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
   • เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา
  • (หน้า 2)
 • คณะบริหารธุรกิจ
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • การตลาด
   • การจัดการ-การจัดการทั่วไป
  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
   • การบัญชี
  • (หน้า 4)
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • สถิติ
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ
   • ฟิสิกส์ประยุกต์
  • (หน้า 6)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   • วิศวกรรมวัสดุ-วิศวกรรมพลาสติก
   • วิศวกรรมวัสดุ-วิศวกรรมพอลิเมอร์
   • วิศวกรรมสิ่งทอ-สิ่งทอ
   • วิศวกรรมสิ่งทอ-เครื่องนุ่งห่ม
   • วิศวกรรมเคมีสิ่งทอ-เคมีและสิ่งทอ
   • วิศวกรรมเคมีสิ่งทอ-พอลิเมอร์และเส้นใย
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต-เทียบโอน
   • วิศวกรรมโยธา
   • วิศวกรรมเครื่องกล-วิศวกรรมเครื่องกล
   • วิศวกรรมอุตสาหการ-วิศวกรรมอุตสาหการ
   • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม-วิศวกรรมโทรคมนาคม
   • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
   • วิศวกรรมวัสดุ-วิศวกรรมพลาสติก
   • วิศวกรรมวัสดุ-วิศวกรรมพอลิเมอร์
   • วิศวกรรมเครื่องกล-วิศวกรรมระบบราง
  • (หน้า 8)
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปบัณฑิต
   • ประติมากรรม
   • ศิลปะภาพพิมพ์
   • ศิลปะไทย
  • (หน้า 11)

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษา ม.6 ปวช. ปวส. หรือเทียบเท่า
 • ไม่ผ่านการสอบข้อเขียน ในการสอบเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (สอบตรง) ประจำปีการศึกษา 2559

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบคัดเลือก

วิธีสมัคร

 • สมัครด้วยตนเองที่ คณะที่สนใจที่จะสมัคร มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์