รับตรง59 ภาคปกติ ม.สวนดุสิต 2559 (รอบ ทดแทนผู้สละสิทธิ์)

รับตรง59 ภาคปกติ ม.สวนดุสิต 2559 (รอบ ทดแทนผู้สละสิทธิ์)

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบ ทดแทนผู้สละสิทธิ์)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 22 มีนาคม – 29 เมษายน 2559
 • (หน้า 2)

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพฯ

 • คณะวิทยาการจัดการ
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
   • การบริการลูกค้า
   • การจัดการธุรกิจค้าปลีก
   • ธุรกิจระหว่างประเทศ
  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
   • การบัญชี
  • (หน้า 3)
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • ภาษาไทย
   • จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
   • ภาษาอังกฤษ
   • ภาษาอังกฤษธุรกิจ
   • รัฐศาสตร์
   • รัฐประศาสนศาสตร์
   • บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
  • (หน้า 3)
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • (หน้า 3)
 • โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • Hospitality Managment (International Program)
   • การท่องเที่ยว
   • ธุรกิจการบิน
   • ธุรกิจการโรงแรม
  • (หน้า 3)

ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถนนสิรินธร กรุงเทพฯ

 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
   • สิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรม
   • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
   • เทคโนโลยีเคมี
  • (หน้า 4)
 • คณะวิทยาการจัดการ
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • เลขานุการทางการแพทย์
  • (หน้า 4)
 • โรงเรียนการเรือน
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • โภชนาการและการประกอบอาหาร
   • เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร
  • (หน้า 4)

สถานที่จัดการเรียนการสอน ซอยรางน้ำ กรุงเทพฯ

 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • (หน้า 4)

สถานที่จัดการเรียนการสอน ซอยระนอง 2 กรุงเทพฯ

 • คณะวิทยาการจัดการ
  • หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
   • นิเทศศาสตร์
  • (หน้า 4)

สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • ภาษาจีน
  • (หน้า 4)
 • โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • ออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง
  • (หน้า 4)
 • โรงเรียนการเรือน
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • คหกรรมศาสตร์
  • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 2)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 2)
หน้า: 1 2 3 4