รับตรง59 ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ม.นวมินทราธิราช 2559

รับตรง59 ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ม.นวมินทราธิราช 2559

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 มีนาคม – 12 เมษายน 2559
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • น้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม
 • ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • ประเภททั่วไป 100 คน
 • ประเภทโควตา 20 คน
 • รวม 120 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 2)

เว็บไซต์