TCAS/รับตรง61 ภาคปกติ ประเภทโควตา ม.ราชภัฏเชียงราย 2561

รับตรง59 วิทยาลัยนานาชาติ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา 2559 (รอบ 2/เพิ่มเติม)

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี วิทยาลัยนานาชาติ ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบ 2/เพิ่มเติม)

กําหนดการรับสมัคร

 • 18 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2559
 • (หน้า 3)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต-หลักสูตรนานาชาติ
  • บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต-หลักสูตรนานาชาติ
  • ธุรกิจการบิน
  • การจัดการท่องเที่ยว
  • การโรงแรม-การจัดการโรงแรม
  • การโรงแรม-ธุรกิจภัตตาคาร
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • (หน้า 2)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์ หรือสมัครด้วยตนเอง ที่วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อาคารศรีจุฑาภา ชั้น 2 ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ
 • (หน้า 4)
หน้า: 1 2 3