TCAS/รับตรง61 เทคโนโลยีอุตสาหกรรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ม.บูรพา 2561

โครงการรับตรง คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ม.บูรพา-จันทบุรี 2556

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีภาคปกติประเภทรับตรง เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีพ.ศ. 2552 มหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาเขตจันทบุรี
จึงประกาศการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปีประเภทรับตรงโดยคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรีประจําปีการศึกษา 2556

กําหนดการรับสมัคร

  • 23 – 28 พฤษภาคม 2556

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

  • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ.) — 40 คน
  • สาขาวิชาระบบสารสนเทศ (บธ.บ.) — 40 คน
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (ด้านพืช) (วท.บ.) — 20 คน

คุณสมบัติ

  • สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
  • เป็นผมู้ีความประพฤติดี
  • ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
  • มีคะแนนสะสม (GPAX) ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (6 ภาคเรียน) ไม่ต่ํากว่า 2.00

จำนวนรับ

  • รวม 100 คน

วิธีสมัคร

  • สมัครด้วยตัวเอง หรือทางไปรษณีย์ ที่งานวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรีเลขที่ 57 หมู่ 1 ถนนชลประทาน ตําบลโขมง อําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22180

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

อื่นๆ