รับตรง59 ระดับปริญญาตรี วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา 2559 (รอบ 2)

รับตรง59 ระดับปริญญาตรี วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา 2559 (รอบ 2)

วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบ 2)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 กุมภาพันธ์ – 25 มีนาคม 2559
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
   • สาขาอิเล็กทรอนิกส์
   • สาขาไฟฟ้ากำลัง
 • คณะบริหารธุรกิจ
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • สาขาการตลาด
   • สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
   • สาขาธุรกิจอาหาร

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช.3 หรือเทียบเท่า
 • (หน้า 2)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบคัดเลือก
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์ หรือสมัครด้วยตนเองที่ ฝ่ายทะเบียนและหลักสูตร วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา อาคาร 604 สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า
 • (หน้า 3)
หน้า: 1 2 3 4