รับตรง59 ภาคปกติ โดยการรับตรง ม.ราชภัฏกาญจนบุรี 2559 (ระยะที่ 2)

รับตรง59 ภาคปกติ โดยการรับตรง ม.ราชภัฏกาญจนบุรี 2559 (ระยะที่ 2)

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ โดยการรับตรง ประจำปีการศึกษา 2559 (ระยะที่ 2)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • หลักสูตรครุศาสตร์, หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์
  • 15 กุมภาพันธ์ – 27 พฤษภาคม 2559
 • หลักสูตรอื่นๆ
  • 15 กุมภาพันธ์ – 7 มิถุนายน 2559
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
   • คหกรรมศาสตร์ศึกษา
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • เคมี
   • วิทยาการคอมพิวเตอร์
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ
   • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
   • วิทยาศาสตร์ทั่วไป
   • เทคโนโลยีพืชผักแบบบูรณาการ
   • วิทยาศาสตร์การกีฬา
  • (หน้า 6)
 • คณะวิทยาการจัดการ
  • หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
   • การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • การจัดการอุตสาหกรรมบริการการท่องเที่ยว
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • การจัดการทั่วไป
   • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
   • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ-เทียบโอน
   • การจัดการธุรกิจค้าปลีก
  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
   • การบัญชี
   • การบัญชี-เทียบโอน
  • (หน้า 6)
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • ดนตรี
   • ภาษาอังกฤษธุรกิจ
   • การพัฒนาชุมชน
   • ภาษาไทย
   • ภาษาจีน
  • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
   • รัฐประศาสนศาสตร์
  • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
   • นิติศาสตร์
  • (หน้า 7)
 • คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
   • เทคโนโลยีเครื่องกล
   • เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
   • เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • การบริหารทรัพยากรอาคาร
   • การจัดการโลจิสติกส์
  • (หน้า 7)

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษา ม.6 ปวช. ปวส. หรือเทียบเท่า
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบคัดเลือก-เฉพาะหลักสูตรครุศาสตร์, หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์ หรือสมัครด้วยตนเอง ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 9 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
 • (หน้า 2)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์