TCAS/รับตรง61 ภาคปกติ ประเภทโควตา ม.ราชภัฏเชียงราย 2561

รับตรง59 ภาคปกติ ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2559 (รอบสาม)

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบสาม)

กําหนดการรับสมัคร

 • 16 มีนาคม – 25 เมษายน 2559
 • (หน้า 2, 28)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • วิทยาการคอมพิวเตอร์
   • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
   • เกษตรศาสตร์
   • เคมี
   • เคมีอุตสาหกรรม-ปิโตรเคมีและสิ่งแวดล้อม
   • คณิตศาสตร์
   • ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ-การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ-เทคโนโลยีการสื่อสารและโทรคมนาคม
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ-เทคโนโลยีซอฟต์แวร์และโมบายแอพลิเคชั่น
   • จุลชีววิทยา
   • ฟิสิกส์ประยุกต์
   • เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์
   • แอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย
   • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
   • ชีววิทยา
   • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
   • (หน้า 4)
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   • วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต
   • วิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์
   • (หน้า 6)
  • หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต
   • การแพทย์แผนไทย
   • (หน้า 7)
  • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
   • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม-เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
   • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม-การจัดการโลจิสติกส์
   • (หน้า 7)
  • หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
   • การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี-การจัดการคุณภาพ
   • การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี-การจัดการผลิต
   • เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อโลจิสติกส์อุตสาหกรรม
   • (หน้า 8)
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • ภาษาอังกฤษ
   • ภาษาจีน
   • ภาษาไทย-ภาษาไทยทางธุรกิจ
   • ภาษาไทย-ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารมวลชน
   • ภาษาไทย-ภาษาและวรรณกรรม
   • สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา-สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
   • สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา-ประวัติศาสตร์เพื่อการพัฒนา
   • สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา-ภูมิสารสนเทศ
   • สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา-การพัฒนาตามแนววิถีพุทธ
   • ธุรกิจอิสลามศึกษา
   • เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
   • การจัดการสารสนเทศ
   • ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก
   • (หน้า 8)
  • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
   • นิติศาสตร์
   • (หน้า 9)
  • หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
   • ออกแบบนิเทศศิลป์
   • นาฏศิลป์-นาฏศิลป์ไทย
   • นาฏศิลป์-นาฏศิลป์สากล
   • (หน้า 10)
 • คณะวิทยาการจัดการ
  • หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
   • การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
   • การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ
   • ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย
   • (หน้า 11)
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • การบริหารทรัพยากรมนุษย์
   • การตลาด
   • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
   • การเป็นผู้ประกอบการ
   • การจัดการโลจิสติกส์
   • (หน้า 11)
  • หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
   • เศรษฐศาสตร์
   • (หน้า 11)
  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
   • การบัญชี
   • (หน้า 12)
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • การท่องเที่ยว
   • (หน้า 12)
 • ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี ตำบลสระยายโสม อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
   • รัฐประศาสนศาสตร์
   • (หน้า 12)
 • วิทยาลัยการดนตรี
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • ดนตรีตะวันตก
   • ดนตรีไทยเพื่อการอาชีพ
   • (หน้า 13, 32, 35)
 • คณะครุศาสตร์
  • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
   • เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
   • คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
   • การประถมศึกษา
   • คณิตศาสตร์
   • วิทยาศาสตร์ทั่วไป
   • ภาษาอังกฤษ
   • ภาษาไทย
   • สังคมศึกษา
   • พลศึกษา
   • ดนตรีศึกษา-ดนตรีตะวันตก
   • ดนตรีศึกษา-ดนตรีไทย
   • ศิลปศึกษา
   • นาฏยศิลป์ศึกษา
   • (หน้า 14)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปวช. ปวส. หรือเทียบเท่า
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • รวม 2,481 คน

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบคัดเลือก
 • สอบเฉพาะทาง-บางสาขาวิชา
 • สอบปฏิบัติ-บางสาขาวิชา
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 17)
 • (ค่าเทอม หน้า 29)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 19, 21)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
ป้ายกำกับ: