รับตรง59 ภาคปกติ ประเภทสอบคัดเลือก ม.ราชภัฏรำไพพรรณี 2559 (รอบที่ 2)

รับตรง59 ภาคปกติ ประเภทสอบคัดเลือก ม.ราชภัฏรำไพพรรณี 2559 (รอบที่ 2)

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทสอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบที่ 2)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 10 – 31 มีนาคม 2559
 • (หน้า 20)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะครุศาสตรบัณฑิต
  • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
   • ภาษาไทย
   • ฟิสิกส์
  • (หน้า 4, 9)
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
   • ศิลปกรรม
  • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
   • รัฐประศาสนศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • การพัฒนาชุมชน
   • ภาษาไทย
   • ดนตรี
   • ภาษาจีน
  • (หน้า 4, 9)
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • สถิติประยุกต์
   • คหกรรมศาสตร์
   • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
   • เคมี
   • ชีววิทยา
   • จุลชีววิทยา
  • (หน้า 4, 18)
 • คณะวิทยาการจัดการ
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
   • การท่องเที่ยว
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
   • การจัดการ
   • การบริหารทรัพยากรมนุษย์
   • การตลาด
   • การเงินการธนาคาร
  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
   • การบัญชี
  • (หน้า 5, 10)
 • คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร์
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   • วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
   • วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
  • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต/2 ปีต่อเนื่อง
   • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม-เทคโนโลยีเครื่องกล
   • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม-เทคโนโลยีอุตสาหการ
  • (หน้า 6, 15)
 • คณะนิติศาสตร์
  • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
   • นิติศาสตร์
  • (หน้า 6, 18)
 • คณะอัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์
  • หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
   • ออกแบบผลิตภัณฑ์
   • การออกแบบ-ออกแบบกราฟฟิก
   • การออกแบบ-ออกแบบเครื่องประดับและเครื่องแต่งกาย
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • อัญมณีศาสตร์
  • (หน้า 7, 16)
 • คณะนิเทศศาสตร์
  • หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
   • การสื่อสารมวลชน-วิทยุกระจายเสียงฯ
   • การสื่อสารมวลชน-การประชาสัมพันธ์
   • การสื่อสารมวลชน-การโฆษณา
   • การสื่อสารบูรณาการ-การสื่อสารการท่องเที่ยว
   • การสื่อสารบูรณาการ-เทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน
   • การสื่อสารบูรณาการ-การสื่อสารการกีฬา
   • นิเทศศาสตร์-สื่อสารการตลาด-สองภาษา
   • นิเทศศาสตร์-สื่อสารการท่องเที่ยว-สองภาษา
  • (หน้า 7, 13)
 • คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ
   • วิทยาการคอมพิวเตอร์
   • ภูมิสารสนเทศ
   • เทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  • (หน้า 7, 14)
 • คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • เทคโนโลยีการเกษตร
   • เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
   • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
   • เกษตรศาสตร์
  • (หน้า 7, 19)

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาม.6 / ปวช. / ปวส. / หรือเทียบเท่า
 • บางคณะ/สาขาวิชากำหนดเกรดขั้นต่ำ
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบคัดเลือก
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 21)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย หรือสมัครด้วยตนเองที่ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
 • (หน้า 21)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: