โครงรับตรง เพิ่มเติม ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 2556

โครงรับตรง เพิ่มเติม ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 2556

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (สอบตรง) ประจำปีการศึกษา 2556 (เพิ่มเติม)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 22 – 30 พฤษภาคม 2556

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะทันตแพทยศาสตร์ (ท.บ.6 ปี) — 5 คน
 • คณะพยาบาลศาสตร์ (พย.บ. 4 ปี) — 40 คน
 • คณะสหเวชศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี)
  • สาขาวิชากายภาพบำบัด — 12 คน
  • สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ — 5 คน
 • คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร (วท.บ. 4 ปี)
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ — 13 คน
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์ — 25 คน
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร — 25 คน
 • คณะวิทยาศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี)
  • สาขาวิชาเคมี — 20 คน
  • สาขาวิชาชีววิทยา — 20 คน
  • สาขาวิชาฟิสิกส์ — 7 คน
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ (วศ.บ.)
  • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล — 22 คน
  • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า — 11 คน
  • สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ — 2 คน
  • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา — 8 คน
  • สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ — 4 คน
 • คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (ศศ.บ. 4 ปี)
  • สาขาวิชานวัติกรรมการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ — 15 คน
 • วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย (ศศ.บ. 4 ปี)
  • สาขาวิชาการจัดการภูมิสังคม — 33 คน
  • สาขาวิชาการจัดการภูมิวัฒนธรรม — 43 คน

คุณสมบัติ

 • มีผลคะแนน GPAX ผลคะแนน O-NET ผลคะแนน GAT และ ผลคะแนน PAT (เฉพาะหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตร>บัณฑิตในคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร คณะวิทยาศาสตร์ และคณะสหเวชศาสตร์)
 • ต้องไม่เป็นผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจากการคัดเลือกทุกวิธีการ ประจําปีการศึกษา 2556
 • ต้องไม่เป็นผู่ที่ผ่านการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในระบบกลาง(Admissions) ประจําปีการศึกษา 2556
 • มีผลคะแนนรวมที่ได้จากคํานวณตามองค์ประกอบและค่าร้อยละของกลุ่มสาขาในการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบกลางประจําปี 2556 มากกว่าหรือเท่ากับ คะแนนต่ำสุดของสาขาวิชาที่ประกาศในเว็บไซต์การรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบกลาง (http://www.cuas.or.th)

จำนวนรับ

 • รวม 310 คน

วิธีสมัคร

 • สมัครด้วยตนเองได้เพียงหลักสูตร/สาขาวิชาเดียวเท่านั้น ที่ศูนย์การประเมินผลและรับนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อาคารสํานักงานอธิการบดี ชั้น 1 สุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ

เอกสารเพิ่มเติม

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

อื่นๆ