รับตรง59 ภาคปกติ ประเภทรับตรง ม.ราชภัฏเชียงราย 2559 (รอบ 2)

รับตรง59 ภาคปกติ ประเภทรับตรง ม.ราชภัฏเชียงราย 2559 (รอบ 2)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เปิดรับสมัครเปิดคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทรับตรง เรียนจันทร์-ศุกร์ ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบ 2)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • สาขาที่มีการสอบ
  • 25 กุมภาพันธ์ – 25 มีนาคม 2559
 • สาขาที่ไม่มีการสอบ
  • 25 กุมภาพันธ์ – 29 เมษายน 2559

สาขาวิชาที่มีการสอบ (หน้า 2-8)

 • คณะครุศาสตร์
  • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
   • การสอนภาษาจีน
   • เทคโนโลยีการศึกษา
   • คหกรรมศาสตร์
   • อุตสาหกรรมศิลป์
   • เคมี
   • ฟิสิกส์
   • ชีววิทยา
  • (หน้า 3)
 • คณะมนุษยศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • ภาษาจีนเพื่อการค้าระหว่างประเทศ
   • ภาษาอังกฤษ-ภาษาศาสตร์
   • ภาษาอังกฤษ-ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
   • ภาษาอังกฤษศึกษา-หลักสูตรนานาชาติ
  • (หน้า 3)
 • สำนักวิชาสังคมศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • ทัศนศิลป์
  • (หน้า 4)
 • สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์-วิศวกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  • (หน้า 4)
 • สำนักวิชาการท่องเที่ยว
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ-หลักสูตรนานาชาติ
  • (หน้า 4)
 • สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • สาธารณสุขศาสตร์
   • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
   • การเสริมสร้างสุขภาพผู้สูงวัย
  • (หน้า 5)
 • สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ
  • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
   • รัฐประศาสนศาสตร์
  • (หน้า 5)
 • วิทยาลัยนานาชาติภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • การจัดการท่าอากาศยาน
   • การจราจรทางอากาศ
   • การขนส่งสินค้าทางอากาศ
   • นักบินพาณิชย์ตรี-หลักสูตรนานาชาติ
  • (หน้า 5)
 • วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก
  • หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต
   • การแพทย์แผนไทย
  • (หน้า 6)

สาขาวิชาที่ไม่มีการสอบ (หน้า 9-15)

 • คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
   • นวัตกรรมการออกแบบ
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • เทคโนโลยีไฟฟ้า-เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
   • เทคโนโลยีไฟฟ้า-เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สาหกรรม
   • เทคโนโลยีก่อสร้าง
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   • วิศวกรรมโลจิสติกส์
   • วิศวกรรมพลังงาน
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต-เทียบโอน
   • วิศวกรรมพลัง
   • งานวิศวกรรมโลจิสติกส์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต-เทียบโอน
   • เทคโนโลยีก่อสร้าง
   • เทคโนโลยีไฟฟ้า-เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
   • เทคโนโลยีไฟฟ้า-เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
  • หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต-เทียบโอน
   • นวัตกรรมการออกแบบ
  • (หน้า 10)
 • คณะวิทยาการจัดการ
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • บริหารธุรกิจ-การจัดการ
   • บริหารธุรกิจ-การตลาด
   • บริหารธุรกิจ-การบริหารทรัพยากรมนุษย์
   • การจัดการโลจิสติกส์
   • บริหารธุรกิจ-เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต-เทียบโอนเงิน
   • บริหารธุรกิจ-การจัดการ
   • บริหารธุรกิจ-การตลาด
   • การจัดการโลจิสติกส์
  • หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
   • นิเทศศาสตร์-การสื่อสารสื่อใหม่
   • นิเทศศาสตร์-การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
   • ดิจิทัลมัลติมีเดีย
  • (หน้า 11)
 • คณะมนุษยศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • ภาษาไทย
   • ภาษาจีน
   • ภาษาญี่ปุ่น
   • ภาษาและวัฒนธรรมไทย
   • ภาษาเกาหลี
  • (หน้า 12)
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • ฟิสิกส์
   • ชีววิทยา
   • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
   • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
   • เคมี
   • คณิตศาสตร์
  • (หน้า 12)
 • สำนักวิชาสังคมศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
   • การพัฒนาสังคม
   • ดนตรี
   • คหกรรมศาสตร์ประยุกต์
   • การจัดการภูมิปัญญาและทรัพยากรทางวัฒนธรรม
   • นวัตกรรมสังคม
   • สหวิทยาการการบริหารท้องถิ่น
   • ชาติพันธุ์ศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • จิตวิทยาสังคม-จิตวิทยาอุตสาหกรรม
   • ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
  • (หน้า 12)
 • สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • กราฟิกดีไซน์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • วิทยาการคอมพิวเตอร์
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต-เทียบโอน
   • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • (หน้า 13)
 • สำนักวิชาการท่องเที่ยว
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • การจัดการการท่องเที่ยว
   • การบริหารโรงแรม
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต-เทียบโอน
   • การบริหารโรงแรม
   • การจัดการการท่องเที่ยว
  • (หน้า 13)
 • สำนักวิชาบัญชี
  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
   • การบัญชี
  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต-เทียบโอน
   • การบัญชี
  • (หน้า 13)
 • สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ
  • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
   • การปกครองท้องถิ่น
  • (หน้า 13)
 • สำนักวิชานิติศาสตร์
  • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
   • นิติศาสตร์
  • (หน้า 14)

คุณสมบัติ

 • วุฒิ ม.6 ปวช. ปวส. อนุปริญญา หรือเทียบเท่า
 • (สาขาที่มีการสอบ หน้า 6)
 • (สาขาที่ไม่มีการสอบ หน้า 14)

กระบวนการคัดเลือก

 • สาขาที่มีการสอบ
  • สอบคัดเลือก และ/หรือ สอบสัมภาษณ์
  • (หน้า 7)
 • สาขาที่ไม่มีการสอบ
  • ยื่นใบสมัคร
  • (หน้า 14)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (สาขาที่มีการสอบ หน้า 6)
 • (สาขาที่ไม่มีการสอบ หน้า 14)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: