รับตรง59 Weekend-Track (เสาร์-อาทิตย์) ม.ราชภัฏเชียงราย 2559

รับตรง59 Weekend-Track (เสาร์-อาทิตย์) ม.ราชภัฏเชียงราย 2559

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ระบบ Weekend-Track (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 25 กุมภาพันธ์ – 15 กรกฎาคม 2559
 • (หน้า 5)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต-เทียบโอน
   • เทคโนโลยีก่อสร้าง
   • เทคโนโลยีไฟฟ้า-เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
  • (หน้า 3)
 • คณะวิทยาการจัดการ
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • บริหารธุรกิจ-การจัดการ
   • บริหารธุรกิจ-การตลาด
   • บริหารธุรกิจ-การบริหารทรัพยากรมนุษย์
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต-เทียบโอน
   • บริหารธุรกิจ-การจัดการ
   • บริหารธุรกิจ-การตลาด
  • (หน้า 3)
 • คณะมนุษยศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • ภาษาไทย
   • ภาษาจีน
   • ภาษาญี่ปุ่น
   • ภาษาอังกฤษ-ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
  • (หน้า 3)
 • สำนักวิชาสังคมศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • การพัฒนาสังคม
   • การจัดการภูมิปัญญาและทรัพยากรทางวัฒนธรรม
   • นวัตกรรมสังคม
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • จิตวิทยาสังคม-จิตวิทยาอุตสาหกรรม
  • (หน้า 4)
 • สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต-เทียบโอน
   • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • (หน้า 4)
 • สำนักวิชาการท่องเที่ยว
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • การจัดการการท่องเที่ยว
  • (หน้า 4)
 • สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต-เทียบโอน
   • สาธารณสุขศาสตร์
  • (หน้า 4)
 • สำนักวิชาบัญชี
  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
   • การบัญชี
  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต-เทียบโอน
   • การบัญชี
  • (หน้า 4)
 • สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ
  • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
   • รัฐประศาสนศาสตร์
   • การปกครองท้องถิ่น
  • (หน้า 5)

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษา ม.6 ปวช. ปวส. อนุปริญญา หรือเทียบเท่า
 • (หน้า 5)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นใบสมัคร

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 5)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์