รับตรง59 ทดแทนผู้สละสิทธิ์ 1 ราชมงคลตะวันออก-บางพระ 2559

รับตรง59 ทดแทนผู้สละสิทธิ์ 1 ราชมงคลตะวันออก-บางพระ 2559

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภททดแทนผู้สละสิทธิ์ 1 ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ต
  • 10 มีนาคม – 14 พฤษภาคม 2559
 • สมัครด้วยตนเอง
  • 10 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2559
 • (หน้า 5)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • เกษตรกลวิธาน
   • พืชศาสตร์
   • สัตวศาสตร์
   • ประมง
   • เทคโนโลยีภูมิทัศน์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต-เทียบโอน
   • เกษตรกลวิธาน
   • พืชศาสตร์-พืชไร่
   • พืชศาสตร์-พืชสวน
   • พืชศาสตร์-เทคโนโลยีการผลิตพืชคุณภาพ
   • สัตวศาสตร์
   • ประมง
   • เทคโนโลยีภูมิทัศน์
  • (หน้า 2)
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
   • เทคโนโลยีชีวภาพ
   • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   • วิศวกรรมเกษตร
   • วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต-เทียบโอน
   • วิศวกรรมเกษตร
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต-เทียบโอน
   • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  • (หน้า 3)
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • การบริหารธุรกิจเกษตร
   • การจัดการ
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
  • หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
   • เศรษฐศาสตร์
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต-เทียบโอน
   • การจัดการ-ภาคปกติ
   • การจัดการ-ภาคสมทบ
  • (หน้า 4)
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต-เทียบโอน
   • วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์
  • (หน้า 4)
 • สถาบันเทคโนโลยีการบิน
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • การจัดการการบิน
  • (หน้า 5)

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษา ม.6 ปวช. ปวส. หรือเทียบเท่า

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 5)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย หรือสมัครด้วยตนเองที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคารสรรพวิชญ์บริการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ
 • (หน้า 5)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์