รับตรง59 โควตาเครือญาติแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยบูรพา 2559

รับตรง59 โควตาเครือญาติแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยบูรพา 2559

มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต โควตาเครือญาติแพทย์แผนไทย ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์
  • 21 มีนาคม – 22 เมษายน 2559
 • สมัครด้วยตนเอง
  • 21 มีนาคม – 29 เมษายน 2559
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย์-คณิต หรือเทียบเท่า
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.75
 • มีเครือญาติทางด้านการแพทย์แผนไทยสายตรง ได้แก่ บิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย หรือพี่น้องที่มีบิดามารดาเดียวกัน หรือลุง ป้า น้า อา ที่มีบิดามารดาเดียวกันกับบิดา มารดาของผู้สมัคร
 • มีผลการสอบ GAT / PAT 2
 • (หน้า 3)

จำนวนรับ

 • 5 คน
 • (หน้า 4)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์ หรือสมัครด้วยตนเองที่ สำนักงานคณบดี อาคารอนุรักษ์ ชั้น 2 ห้อง N3208 คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์