รับตรง59 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ม.มหิดล 2559

รับตรง59 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ม.มหิดล 2559

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 21 มีนาคม – 17 เมษายน 2559
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตร 1 ปี) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00
 • เป็นหญิงหรือชาย โสด อายุครบ 17 ปีบริบูรณ์
 • มีคะแนน O-NET 5 วิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา
 • มีความสูงไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมต รและน้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม
 • (หน้า 2, 6)

จำนวนรับ

 • หญิง 160 คน
 • ชาย 20 คน
 • รวม 180 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์