รับตรง59 ปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์-ลําปาง 2559

รับตรง59 ปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์-ลําปาง 2559

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ วิทยาลัยสหวิทยาการ ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 22 มีนาคม – 20 เมษายน 2559
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • โครงการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (ศูนย์ลำปาง) วิทยาลัยสหวิทยาการ
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • ผลการสอบ GAT / PAT / O-NET
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • พื้นฐานวิทยาศาสตร์ 10 คน
  • ยื่น GPAX/O-NET/GAT/PAT 1
 • พื้นฐานศิลปศาสตร์ 20 คน
  • ยื่น GPAX/O-NET/GAT
  • หรือ ยื่น GPAX/O-NET/GAT/PAT 7
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 2, 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์ หรือสมัครด้วยตนเองที่วิทยาลัยสหวิทยาการ ห้อง 3106 ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 5 ชั้น ม.ธรรมศาสตร์ ลำปาง
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์