รับตรง60 โครงการเรียนล่วงหน้า รุ่นที่ 11 ม.เกษตรศาสตร์ 2560

รับตรง60 โครงการเรียนล่วงหน้า รุ่นที่ 11 ม.เกษตรศาสตร์ 2560

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนโครงการเรียนล่วงหน้า รุ่นที่ 11 เพื่อเข้าศึกษาในสังกัดคณะของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2560

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 เมษายน – 10 พฤษภาคม 2559
 • (หน้า 5)

สาขาที่เปิดรับ วิทยาเขตบางเขน

 • คณะเกษตร
  • การจัดการศัตรูพืชและสัตว์
  • เคมีการเกษตร
  • คหกรรมศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์เกษตร
  • อาหารและโภชนาการ
  • เกษตรเขตร้อน-ภาษาไทย
  • (หน้า 9)
 • คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
  • เทคนิคการสัตวแพทย์
  • การพยาบาลสัตว์
  • (หน้า 10)
 • คณะประมง
  • (หน้า 10)
 • คณะวนศาสตร์
  • วนศาสตร์
  • เทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ
  • (หน้า 10)
 • คณะวิทยาศาสตร์
  • คณิตศาสตร์
  • สถิติ
  • เคมี/เคมีอุตสาหกรรม
  • สัตวศาสตร์/ชีววิทยา
  • วิทยาศาสตร์ชีวภาพรังสี
  • ฟิสิกส์
  • วิทยาศาสตร์พื้นพิภพ
  • วิทยาศาสตร์นิวเคลียร์
  • ฟิสิกส์
  • วิทยาศาสตร์พื้นพิภพ
  • พันธุศาสตร์
  • พฤกษศาสตร์
  • จุลชีววิทยา
  • ชีวเคมี
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • วิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี-นานาชาติ
  • (หน้า 11)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • (หน้า 12)
 • คณะสิ่งแวดล้อม
  • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  • (หน้า 12)
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์
  • (หน้า 12)
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร
  • เทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ
  • เทคโนโลยีชีวภาพ
  • พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  • นวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร-นานาชาติ
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ
  • (หน้า 13)

สาขาที่เปิดรับ วิทยาเขตกำแพงแสน

 • คณะเกษตร กําแพงแสน
  • เกษตรศาสตร์
  • (หน้า 14)
 • คณะประมง
  • (หน้า 14)
 • คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
  • วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
  • วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย-ภาคพิเศษ
  • (หน้า 14)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
  • วิศวกรรมเกษตร
  • วิศวกรรมอุตสาหการ-โลจิสติกส์
  • วิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์
  • (หน้า 15)

สาขาที่เปิดรับ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร

 • คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
  • ทรัพยากรเกษตร
  • เทคโนโลยีการอาหาร
  • อาหารปลอดภัยและโภชนาการ
  • ทรัพยากรเกษตรและการจัดการการผลิต
  • ประมง-เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
  • สัตวศาสตร์
  • (หน้า 15)

สาขาที่เปิดรับ วิทยาเขตศรีราชา

 • คณะวิทยาศาสตร์
  • เคมี
  • (หน้า 16)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์
  • วิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ
  • วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  • วิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ
  • วิศวกรรมเครื่องกลและระบบการผลิต- ภาคพิเศษ
  • (หน้า 16)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • มีคะแนนเฉลี่ย 4 ภาคการศึกษา ในหมวดวิชาวิทย์-คณิต ไม่น้อยกว่า 2.75 – ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
 • (หน้า 4)

กระบวนการคัดเลือก

 • เรียนล่วงหน้า
 • สอบคัดเลือก
 • เทียบโอน
 • (หน้า 17)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 5)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์