รับตรง59 +ทุน รับเพิ่มพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ ม.ศิลปากร 2559

รับตรง59 +ทุน รับเพิ่มพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ ม.ศิลปากร 2559

มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ โครงการรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์เพิ่มพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 28 มีนาคม – 18 พฤษภาคม 2559
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิทยาศาสตร์
  • กลุ่มที่ 1
   • คณิตศาสตร์ 15 คน
   • คณิตศาสตร์ประยุกต์ 15 คน
   • สถิติ 15 คน
   • ฟิสิกส์ 20 คน
   • เคมี 20 คน
   • ชีววิทยา 20 คน
   • จุลชีววิทยา 15 คน
   • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 20 คน
  • กลุ่มที่ 2
   • วิทยาการคอมพิวเตอร์ 30 คน
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ 30 คน
  • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
 • มีผลการสอบ GAT / PAT 1 / PAT 2 หรือวิชาสามัญ – อังกฤษ คณิต1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา
 • (หน้า 3)

จำนวนรับ

 • รวม 140 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3)
 • (ทุนการศึกษา หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์