รับตรง59 +ทุน นักเรียนโอลิมปิกวิชาการ คณะวิทย์ ม.ศิลปากร 2559

รับตรง59 +ทุน นักเรียนโอลิมปิกวิชาการ คณะวิทย์ ม.ศิลปากร 2559

มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครเพื่อนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ โดยวิธิพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 28 มีนาคม – 13 พฤษภาคม 2559
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิทยาศาสตร์
  • คณิตศาสตร์
  • คณิตศาสตร์ประยุกต์
  • สถิติ
  • เคมี
  • ชีววิทยา
  • จุลชีววิทยา
  • ฟิสิกส์
  • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558 แผนวิทย์-คณิต
 • ผ่านการอบรมโอลิมปิกวิชาการของศูนย์ สอวน. ค่าย 1
 • มีผลการสอบ GAT / PAT 1 / PAT 2 หรือวิชาสามัญ – อังกฤษ คณิต1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • สาขาวิชาละ 5 คน
 • รวม 50 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 2)
 • (ทุนการศึกษา หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์ หรือสมัครด้วยตนเองที่ งานบริการการศึกษา อาคารวิทยาศาสตร์ 1 ชั้นล่าง คณะวิทยาศาสตร์ ม.ศิลปากร นครปฐม
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์