รับตรง59 บริหารธุรกิจ คณะการบริหารและการจัดการ ลาดกระบัง 2559

รับตรง59 บริหารธุรกิจ คณะการบริหารและการจัดการ ลาดกระบัง 2559

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนในบางรายวิชา) คณะการบริหารและจัดการ ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 2 – 22 มีนาคม 2559
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนในบางรายวิชา) คณะการบริหารและจัดการ
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า แผนวิทย์-คณิต หรือศิลป์-คำนวณ
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50 กรณีสำเร็จการศึกษาแล้วใช้ตลอดหลักสูตร
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • 100 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์