TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน ม.ธรรมศาสตร์ 2561

รับตรง59 ออกแบบพัฒนาชุมชนเมืองบัณฑิต คณะสถาปัตย์ ม.ธรรมศาสตร์ 2559 (รอบที่ 2)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีควบโท หลักสูตรกการออกแบบพัฒนาชุมชนเมืองบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบที่ 2)

กําหนดการรับสมัคร

 • 16 กุมภาพันธ์ – 27 มีนาคม 2559
 • (หน้า 8)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรการออกแบบพัฒนาชุมชนเมืองบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง ปริญญาตรีควบปริญญาโท
 • (หน้า 2

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า จากในประเทศหรือต่างประเทศ
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.50 (กรณีที่สำเร็จการศึกษาแล้วใช้ตลอดหลักสูตร)
 • มีผลคะแนนจากการทดสอบภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
  • TOEFL
   • Paper-based — ไม่ต่ำกว่า 500 หรือ
   • Computer-based — ไม่ต่ำกว่า 173 หรือ
   • Internet-based — ไม่ต่ำกว่า 61 หรือ
  • TU-GET — ไม่ต่ำกว่า 500 หรือ
  • IELTS — ไม่ต่ำกว่า 6.0
 • ในกรณีที่ผู้สมัครมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด แต่มีผลการเรียนระดับดีมาก คณะอาจรับเข้าศึกษาแบบมีเงื่อนไข โดยต้องมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ดังนี้
  • TOEFL
   • Paper-based — ไม่ต่ำกว่า 400 หรือ
   • Computer-based — ไม่ต่ำกว่า 97 หรือ
   • Internet-based — ไม่ต่ำกว่า 32 หรือ
  • TU-GET — ไม่ต่ำกว่า 400 หรือ
  • IELTS — ไม่ต่ำกว่า 4.5
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • ไม่เกิน 30 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • ยื่นแฟ้มผลงานศิลปะ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8