TCAS/รับตรง61 เด็กดีมีที่เรียน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2561

รับตรง59 วุฒิ ม.6/ปวช. ระบบรับตรง ม.แม่โจ้ 2559 (รอบ 2)

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนม.6 ปวช. หรือเทียบเท่า เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบ 2)

กําหนดการรับสมัคร

 • 20 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2559
 • (หน้า 12)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะผลิตกรรมการเกษตร
  • เกษตรศาสตร์-พืชสวน
  • เกษตรศาสตร์-อารักขาพืช
  • เกษตรเคมี
  • เกษตรศาสตร์-ปฐพีศาสตร์
  • การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร
  • เกษตรศาสตร์-วิทยาการสมุนไพร
  • (หน้า 3)
 • วิทยาลัยพลังงานทดแทน
  • พลังงานทดแทน
  • (หน้า 3)
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
  • เทคโนโลยีภูมิทัศน์-การจัดการสนามกอล์ฟ/การจัดการภูมิทัศน์/การจัดการต้นไม้ยืนต้น
  • (หน้า 3)
 • คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
  • การประมง
  • (หน้า 3)
 • คณะบริหารธุรกิจ
  • การจัดการ
  • การบัญชี
  • การเงิน
  • ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
  • (หน้า 3)
 • คณะเศรษฐศาสตร์
  • เศรษฐศาสตร์
  • เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
  • เศรษฐศาสตร์สหกรณ์
  • เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ-ปริญญาตรีควบปริญญาโท 2 ภาษา
  • (หน้า 4)
 • คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
  • พัฒนาการท่องเที่ยว
  • (หน้า 5)
 • คณะศิลปศาสตร์
  • นิเทศศาสตร์บูรณาการ
  • ภาษาอังกฤษ
  • (หน้า 4)
 • คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
  • การสื่อสารดิจิทัล
  • (หน้า 5)
 • คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
  • วิศวกรรมเกษตร
  • วิศวกรรมอาหาร
  • เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
  • เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
  • (หน้า 5)
 • คณะวิทยาศาสตร์
  • เทคโนโลยีชีวภาพ
  • สถิติ
  • คณิตศาสตร์
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • วัสดุศาสตร์
  • เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ
  • (หน้า 5)
 • วิทยาลัยบริหารศาสตร์
  • รัฐศาสตร์
  • การบริหารท้องถิ่น
  • รัฐศาสตร์-ภาคพิเศษ/ตอนเย็น
  • การบริหารท้องถิ่น-ภาคพิเศษ/ตอนเย็น
  • (หน้า 6)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปวช. หรือเทียบเท่า
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน-บางสาขา
 • สอบปฏิบัติ-บางสาขา
 • สอบสัมภาษณ์-บางสาขา
 • ยื่นแฟ้มสะสมผลงาน-บางสาขา
 • (หน้า 8)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 7)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15