TCAS/รับตรง61 เด็กดีมีที่เรียน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2561

รับตรง59 วุฒิ ปวส. ระบบรับตรง ม.แม่โจ้ 2559 (รอบ 2)

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่า เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี เทียบเข้าเรียน ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบ 2)

กําหนดการรับสมัคร

 • 20 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2559
 • (หน้า 9)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะผลิตกรรมการเกษตร
  • เกษตรศาสตร์-พืชไร่
  • การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร-ภาคพิเศษ/เสาร์-อาทิตย์
  • (หน้า 3)
 • คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
  • สัตวศาสตร์-โคนมและโคเนื้อ
  • (หน้า 3)
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
  • เทคโนโลยีภูมิทัศน์-การจัดการสนามกอล์ฟ/การจัดการภูมิทัศน์/การจัดการต้นไม้ยืนต้น
  • (หน้า 3)
 • คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
  • การประมง
  • (หน้า 3)
 • คณะบริหารธุรกิจ
  • การจัดการ
  • การตลาด
  • การบัญชี
  • ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
  • (หน้า 4)
 • คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
  • พัฒนาการท่องเที่ยว
  • (หน้า 4)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นแฟ้มสะสมผลงาน-บางสาขาวิชา
 • สอบข้อเขียน-บางสาขาวิชา
 • (หน้า 6)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11