รับตรง59 การบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร จุฬา 2559 (รอบ 2)

รับตรง59 การบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร จุฬา 2559 (รอบ 2)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร โดยวิธีรับตรง แบบพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบ 2)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 4 – 11 มีนาคม 2559
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาม.ปลาย ปีการศึกษา 2557 หรือ กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558 กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50 กรณีสำเร็จการศึกษาแล้วใช้ตลอดหลักสูตร
  • กลุ่มวิชาภาษาไทย กลุ่มวิชาสังคมศึกษา กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ แต่ละกลุ่ม ไม่ต่ำกว่า 2.75
  • กลุ่มวิชาอื่นๆ ไม่ต่ำกว่า 2.00
 • เป็นผู้ที่มาจากครอบครัวที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม หรือธุรกิจเกี่ยวกับการเกษตร
 • มีผลการสอบ GAT / PAT 1 / PAT 2 ครั้งที่ 1/2559
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • 32 คน
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 7)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 5)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9