โครงการรับตรง เพิ่มเติม ม.สงขลานครินทร์ 2556

โครงการรับตรง เพิ่มเติม ม.สงขลานครินทร์ 2556

รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยวิธีพิเศษ (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2556

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • บัดนี้ – 21 พฤษภาคม 2556

สาขาที่เปิดรับ

 • หาดใหญ่
  • คณะทรัพยากรธรรมชาติ
  • คณะอุตสาหกรรมเกษตร
  • คณะแพทย์แผนไทย
  • โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ
 • ปัตตานี
  • คณะศึกษาศาสตร์
  • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • วิทยาลัยอิสลามศึกษา
  • คณะศิลปกรรมศาสตร์
  • คณะวิทยาการสื่อสาร
  • คณะรัฐศาสตร์
  • โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์
 • ภูเก็ต
  • คณะวิเทษศึกษา
  • คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
 • สุราษฎ์ธานี
  • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
 • ตรัง
  • คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ
  • โครงการจัดตั้งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
 • มีผลการเรียนดัชนีสะสม(GPAX) รวม 6 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.00 และตามคุณสมบัติเฉพาะทางการศึกษาที่กำหนดไว้
 • มีผลคะแนนสอบ O-NET วิชา ภาษาไทย, สังคมศึกษา, ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์
 • ต้องไม่เป็นผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จากการคัดเลือกทุกวิธีการ ประจำปีการศึกษา 2556
 • ต้องไม่เป็นผู้ที่ผ่านสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในระบบกลาง (Admission) ประจำปีการศึกษา 2556
 • ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้ 2 คณะ/สาขาวิชา

วิธีสมัคร

 • สมัครผ่านเว็บไซต์ที่ http://www.entrance.psu.ac.th/

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์