TCAS/รับตรง61 ประเภทอิสระ ม.เกษตรศาสตร์-ศรีราชา 2561

รับตรง +ทุน เป็นเลิศทางวิชาการ คณะวิศวะ ม.เกษตร-กำแพงแสน 2559

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี และให้ทุนการศึกษานักเรียนที่มีความสามารถทางวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

กําหนดการรับสมัคร

 • 23 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2559

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
  • วิศวกรรมเกษตร
  • วิศวกรรมโยธา-ชลประทาน
  • วิศวกรรมการอาหาร
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์
  • วิศวกรรมอุตสาหการ-โลจิสติกส์
  • (หน้า 6)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 สายวิทย์-คณิต ในเขตพื้นที่การศึกษาภูมิภาคตะวันตก โดยมีนักเรียนในสายวิทย์-คณิต ไม่น้อยกว่า 150 คน
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมวิชา คณิต เคมี ฟิสิกส์ อังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 3.25
 • (หน้า 6)

จำนวนรับ

 • สาขาวิชาละ 2 คน รวม 14 คน
 • (หน้า 6)

กระบวนการคัดเลือก

 • โรงเรียนเสนอชื่อนักเรียนที่มีผลการเรียนในอันดับที่ 1-10 ได้ไม่เกิน โรงเรียนละ 5 คน
 • ยื่นผลการเรียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 7)
 • (ทุนการศึกษา หน้า 7)

วิธีสมัคร

 • สมัครผ่านโรงเรียนที่กำลังศึกษาอยู่
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8