สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รับตรง59 โควตา การจัดการวิศวกรรม-นานาชาติ ลาดกระบัง 2559 (รอบ 2/ขยายเวลา)

วิทยาลัยนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยิพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี การจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี (นานาชาติ) ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบ 2)

กําหนดการรับสมัคร

 • 22 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2559
 • 22 กุมภาพันธ์ – 10 พฤษภาคม 2559
 • (หน้า 4)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต การจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี (นานาชาติ) วิทยาลัยนานาชาติ
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือประกาศนียบัตร เทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาในประเทศ หรือต่างประเทศ
 • มีผลการเรียน หรือผลการสอบ อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมวิชาคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือเทียบเท่า
  • หรือ SAT (Math) หรือ SAT Subject test (Math Level I หรือ Math Level II) — ไม่ต่ำกว่า 600
  • หรือ ACT (Math) — ไม่ต่ำกว่า 24
  • หรือ AP test (คณิตศาสตร์) — ไม่ต่ำกว 4
  • หรือ GCE A-Level หรือ GCE AS-Level (คณิตศาสตร์) — ไม่ต่ำกว่า B
  • หรือ GCE O-Level หรือ GCSE หรือ IGCSE (คณิตศาสตร์) — ไม่ต่ำกว่า A
  • หรือ IB-Diploma (คณิตศาสตร์) — ไม่ต่ำกว่า 5
  • หรือ NCEA (Level 2 หรือ Level 3) (คณิตศาสตร์) — ไม่ต่ำกว่า “Merit (M)”
  • หรือ CU-AAT (Math) — ไม่ต่ำกว่า 480
  • หรือ PAT 1 หรือ PAT 3 — ไม่ต่ำกว่า 90
  • หรือ ผ่านเกณฑ์การสอบข้อสอบวัดระดับควรรู้ทางคณิตศาสตร์ที่จัดสอบโดยวิทยาลัยนานาชาติ
 • มีผลการสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
  • IELTS — ไม่ต่ำกว่า 5.5
  • หรือ TOEFL (iBT) — ไม่ต่ำกว่า 61
  • หรือ CU-TEP — ไม่ต่ำกว่า 65
  • หรือ TU-GET — ไม่ต่ำกว่า 500
  • หรือ GAT ตอน 2 — ไม่ต่ำกว่า 100
  • หรือ ผ่านเกณฑ์การสอบข้อสอบวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษ (ด้านการเขียนและการอ่านเชิงวิชาการ) ที่จัดสอบโดยวิทยาลัยนานาชาติ
  • หรือ ศึกษาในโรงเรียนหรือวิทยาลัยในต่างประเทศ ซึ่งใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการเรียนการสอน เป็นเวลาอย่างน้อย 2 ปี
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • 50 คน
 • (หน้า 4)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)
หน้า: 1 2 3 4 5