TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน จุฬาลงกรณ์ 2561

รับตรง59 นักเรียนผู้พิการอัจฉริยภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬา 2559

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนผู้พิการ โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

กําหนดการรับสมัคร

 • 18 – 21 เมษายน 2559
 • (หน้า 3)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   • วิศวกรรมโยธา
   • วิศวกรรมไฟฟ้า
   • วิศวกรรมเครื่องกล
   • วิศวกรรมเรือ
   • วิศวกรรมยานยนต์
   • วิศวกรรมอุตสาหการ
   • วิศวกรรมเคมี
   • วิศวกรรมทรัพยากรธรณี
   • วิศวกรรมปิโตรเลียม
   • วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
   • วิศวกรรมสำรวจ
   • วิศวกรรมโลหการและวัสดุ
   • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • เป็นผู้พิการที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558 หรือเทียบเท่า
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน โดยเป็นเยาวชนในกลุ่ม Genius (เยาวชนผู้มีแววอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ของสวทช. ตามรายชื่อที่ สวทช. ประกาศ
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • 2 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 5)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์
 • (หน้า 3)
หน้า: 1 2 3 4 5 6