TCAS/รับตรง61 เด็กดีมีที่เรียน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2561

รับตรง59 โควตานักศึกษาชาวไทยภูเขา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2559

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โควตานักศึกษาชาวไทยภูเขา ทุนกรมการปกครอง คณะผลิตกรรมการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2559

กําหนดการรับสมัคร

 • 15 กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม 2559
 • (หน้า 7)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะผลิตกรรมการเกษตร
  • เกษตรศาสตร์-พืชไร่
  • เกษตรศาสตร์-พืชสวน
  • เกษตรศาสตร์-อารักขาพืช
  • เกษตรศาสตร์-เกษตรเคมี
  • เกษตรศาสตร์-ปฐพีศาสตร์
  • เกษตรศาสตร์-วิทยาการสมุนไพร
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษามาแล้วไม่เกิน 3 ปี หรือ กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในสถาบันการศึกษาในเขต 15 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ตาก กาญจนบุรี ลำพูน ลำปาง พะเยา สุโขทัย น่าน กำแพงเพชร แพร่ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ อุทัยธานี โดยมีระยะเวลาการศึกษาติดต่อกัน ไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • เป็นนักเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น
 • มีผลคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชา ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • เป็นชาวเขาสัญชาติไทยใน 9 เผ่าคือ กะเหรี่ยง ม้ง มูเซอ เย้า อีก้อ ถิ่น ลีซอลั๊วะ ขมุ ในเขตภูมิลำเนา 15 จังหวัดดังกล่าว
 • ต้องถือกำเนิด และ/หรือ มีภูมิลำเนาปัจจุบันในท้องที่จังหวัดดังกล่าวที่จะสมัคร ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • บิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือผู้อุปการะของผู้สมัคร ต้องมีภูมิลำเนาปัจจุบันในท้องที่จังหวัดที่สมัคร ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • สาขาละ 1 คน รวม 6 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7