TCAS/รับตรง61 เทคโนโลยีอุตสาหกรรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ม.บูรพา 2561

โครงการรับตรง สาขาพยาธิวิทยากายวิภาค ม.บูรพา 2556

รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2556

กําหนดการรับสมัคร

  • 16 – 21 พฤษภาคม 2556

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

  • สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค

คุณสมบัติ

  • สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์
  • ผู้สมัครจะต้องมีผลคะแนน GPAX และผลคะแนนความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ (PAT)

จำนวนรับ

  • 60 คน

วิธีสมัคร

  • สมัครผ่านเว็บไซต์ที่ http://regservice.buu.ac.th/

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

อื่นๆ