TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน ม.ทักษิณ 2561

รับตรง59 ตามรอยนักนิติศาสตร์ ม.ทักษิณ-พัทลุง 2559

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ โครงการตามรอยนักนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

กําหนดการรับสมัคร

 • 17 กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม 2559
 • (หน้า 3)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ วิทยาเขตพัทลุง
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ทุกแผนการเรียน
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • มีหนังสือรับรองจากผู้ที่สำเร็จการศึกษาด้านนิติศาสตร์ (ระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า)
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • 30 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 2)
หน้า: 1 2 3 4