รับตรง59 ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2559

รับตรง59 ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2559

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 14 กุมภาพันธ์ – 1 พฤษภาคม 2559
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
  • การประถมศึกษา
  • การศึกษาปฐมวัย
  • เกษตรศาสตร์
  • คณิตศาสตร์
  • คอมพิวเตอร์ศึกษา
  • เคมี
  • ชีววิทยา
  • ดนตรีศึกษา
  • นาฏศิลป์
  • พลศึกษา
  • ฟิสิกส์
  • ภาษาจีน
  • ภาษาไทย
  • ภาษาอังกฤษ
  • วิทยาศาสตร์ทั่วไป
  • ศิลปศึกษา
  • สังคมศึกษา
  • อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีศึกษา
  • (หน้า 6)
 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
  • จิตวิทยา-จิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว
  • จิตวิทยา-จิตวิทยาองค์การ
  • การพัฒนาชุมชน
  • ภาษาเกาหลี
  • ดุริยางค์ไทย
  • การท่องเที่ยว
  • ภาษาจีน
  • ภาษาญี่ปุ่น
  • ภาษาไทย
  • ภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ
  • ภาษาอังกฤษ
  • ภาษาอังกฤษธุรกิจ
  • ภูมิสารสนเทศ
  • วัฒนธรรมศึกษา
  • สารสนเทศศาสตร์
  • (หน้า 6)
 • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
  • นิติศาสตร์
  • (หน้า 7)
 • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
  • รัฐประศาสนศาสตร์
  • (หน้า 7)
 • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
  • การบัญชี
  • การบัญชี-เทียบโอน
  • (หน้า 7)
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
  • การจัดการ
  • การตลาด
  • การบริหารทรัพยากรมนุษย์
  • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • การเป็นผู้ประกอบการ
  • ธุรกิจระหว่างประเทศ
  • การจัดการ-เทียบโอน
  • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ-เทียบโอน
  • (หน้า 7)
 • หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
  • นิเทศศาสตร์
  • (หน้า 7)
 • หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
  • เศรษฐศาสตร์
  • (หน้า 7)
 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต-วิทยาลัยนานาชาติ
  • ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ
  • การจัดการธุรกิจนานาชาติ
  • ภาษาจีนธุรกิจ
  • (หน้า 8)
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  • เกษตรศาสตร์-พืชสวน
  • เกษตรศาสตร์-พืชไร่
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  • สัตวศาสตร์
  • การโปรแกรมและการรักษาความปลอดภัยบนเว็บ
  • คณิตศาสตร์
  • คหกรรมศาสตร์-อาหารและโภชนาการ
  • คหกรรมศาสตร์-ผ้าและเครื่องแต่งกาย
  • เคมี
  • ชีววิทยา
  • เทคโนโลยีเซรามิก
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ฟิสิกส์
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  • สถิติประยุกต์
  • สาธารณสุขศาสตร์
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง-เทียบโอน
  • (หน้า 8)
 • วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
  • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
   • การประถมศึกษา
   • ภาษาอังกฤษ
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • สาธารณสุขศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • การท่องเที่ยว
  • (หน้า 9)

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษา ม.6 ปวช. ปวส. หรือเทียบเท่า

จำนวนรับ

 • รวม 4,610 คน

รับข่าวสารเพิ่มเติม

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบความรู้พื้นฐานทางวิชาการ
 • สอบปฏิบัติ-บางสาขาวิชา
 • (หน้า 10, 13)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 10, 23)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25