รับตรง59 ภาค กศ.บป. (เสาร์-อาทิตย์) ม.ราชภัฏศรีสะเกษ 2559

รับตรง59 ภาค กศ.บป. (เสาร์-อาทิตย์) ม.ราชภัฏศรีสะเกษ 2559

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาค กศ.บป. (เสาร์-อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 4 มกราคม – 10 กรกฎาคม 2559
 • (หน้า 5)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
   • เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • การพัฒนาชุมชน
   • ภาษาอังกฤษธุรกิจ
   • ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 • คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • การจัดการ
   • การตลาดคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
   • เศรษฐศาสตร์และการเงินการคลัง
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • การท่องเที่ยวและการโรงแรม
  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
   • การบัญชี
 • วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง
  • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
   • นิติศาสตร์
  • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
   • รัฐประศาสนศาสตร์
  • หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
   • รัฐศาสตร์
 • (หน้า 4)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครได้ที่กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
 • (หน้า 2)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์