TCAS/รับตรง61 ภาคปกติ ประเภทโควตา ม.ราชภัฏเชียงราย 2561

รับตรง59 การแพทย์แผนไทยบัณฑิต ม.ราชภัฏเชียงราย 2559 (รอบที่ 3)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบที่ 3)

กําหนดการรับสมัคร

  • บัดนี้ – 31 มีนาคม 2559

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

  • หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก

คุณสมบัติ

  • กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีผลการเรียนดี-ปานกลางขึ้นไป
  • ได้เรียนวิชาพื้นฐานมาเพียงพอ
  • มีจิตใจดีงาม มีจิตอาสา มีจิตบริการสาธารณะ ขยันอดทน พร้อมฉายแววความเป็นแพทย์แผนไทย

วิธีสมัคร

  • สมัครผ่านเว็บไซต์ หรือสมัครด้วยตนเองที่ วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

รับตรง59 การแพทย์แผนไทยบัณฑิต ม.ราชภัฏเชียงราย 2559 (รอบที่ 3)

เว็บไซต์