รับตรง59 เทคโนโลยีทางคลินิก-นานาชาติ ม.ธรรมศาสตร์ 2559 (ปรับปรุง/ระเบียบการ)

รับตรง59 เทคโนโลยีทางคลินิก-นานาชาติ ม.ธรรมศาสตร์ 2559 (ปรับปรุง/ระเบียบการ)

วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีทางคลินิก หลักสูตรนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2559 (ปรับปรุง/ระเบียบการ)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 11 กุมภาพันธ์ – 28 มีนาคม 2559
 • (หน้า 10)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีทางคลินิก (หลักสูตรนานาชาติ ) วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • (หน้า 2, 13)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • มีผลการสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
  • กรณีผลการเรียนสะสมเฉลี่ย วิชาภาษาอังกฤษ ต่ำกว่า 3.00
   • TOEFL-IBT — ไม่ต่ำกว่า 61
   • หรือ TU-GET — ไม่ต่ำกว่า 500
   • หรือ IELTS — 6.00
  • กรณีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม วิชาภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 3.00
   • TOEFL-IBT — ไม่ต่ำกว่า 32
   • หรือ TU-GET — ไม่ต่ำกว่า 400
   • หรือ IELTS — 4.5
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมวิชา ฟิสิกส์ และ/หรือ คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.00
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • 30 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียนคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (ภาคภาษาอังกฤษ)
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3, 6)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์