TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน ม.ขอนแก่น 2561

โครงการรับตรง นักเรียนเรียนดี คณะเทคโนโลยี ม.ขอนแก่น 2556

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายใต้โครงการรับนักเรียนเรียนดี โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2556

กําหนดการรับสมัคร

 • 17 เมษายน – 28 พฤษภาคม 2556

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ — 5 คน
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี — 5 คน
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร — 5 คน
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต — 5 คน

คุณสมบัติ

 • เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2555 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ จากสถาบันศึกษาในสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) กระทรวงศึกษาธิการ
 • ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาโดยวิธีรับตรงประจำปีการศึกษา 2556 ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยนครพนม และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขากำแพงแสน
  หรือผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556
  • กรณีที่ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นและมหาวิทยาลัยในเครือข่ายโดยวิธีรับตรง ต้องมีผลการสอบกลุ่มสาระวิชาหลัก ในรายวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ รวมกันไม่ต่ำกว่าร้อยละ 35 ทั้งนี้รายวิชาคณิตศาสตร์ต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20
   สำหรับผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง ต้องมีผลการสอบความถนัดทางคณิตศาสตร์ และความถนัดทางวิทยาศาสตร์ รวมกันไม่ต่ำกว่าร้อยละ 35 ทั้งนี้ความถนัดทางคณิตศาสตร์ ต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20
  • มีคะแนนผลการสอบความถนัดทั่วไป ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50

วิธีสมัคร

 • สมัครด้วยตัวเอง ที่งานบริการการศึกษา คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • สมัครทางไปรษณีย์ ถือตามวันประทับตราส่ง ของที่ทำการไปรษณีย์ต้นทาง

เอกสารเพิ่มเติม