TCAS/รับตรง61 โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา ม.อุบลราชธานี 2561 (ครั้งที่ 2)

รับตรง59 +ทุน ความร่วมมือ บ.ซีพีออลล์ สาขาการตลาด ม.อุบลราชธานี 2559 (รอบ 2)

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการตลาด แผนฝึกงานด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก ตามความร่วมมือสนับสนุนทุนการศึกษา กับบริษัทซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบ 2)

กําหนดการรับสมัคร

 • 18 กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม 2559
 • (หน้า 5)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด แผนฝึกงานด้านการจัดการธุรกิจการค้าปลีก คณะบริหารศาสตร์
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าในสถาบันการศึกษาที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือมีผู้ปกครองมีภูมิลำเนาอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50 และเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว จะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด ไม่ต่ำกว่า 2.50 เช่นกัน
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • 70 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • ยื่นแฟ้มผลงาน-ถ้ามี
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3)
 • (ทุนการศึกษา หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 5)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9