TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน ม.พะเยา 2561

รับตรง59 ทายาทธุรกิจอาหารและสินค้าเกษตร ม.พะเยา 2559 (รอบ 2)

มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ โครงการทายาทธุรกิจอาหารและสินค้าเกษตร ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบ 2)

กําหนดการรับสมัคร

 • 11 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2559
 • (หน้า 4)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • เทคโนโลยีชีวภาพ 30 คน
   • ความปลอดภัยทางอาหารในธุรกิจเกษตร 30 คน
   • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 30 คน
   • สัตวศาสตร์ 10 คน
   • เกษตรศาสตร์ 20 คน
   • การประมง 30 คน
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
 • เป็นบุตรหลาน เหลน สายตรงของเจ้าของกิจการอาหารและสินค้าเกษตร ได้แก่ อาหารแปรรูป เครื่องดื่มแปรรูป ผลิตผลทางการเกษตร และสินค้าเกษตรอื่นๆ ตามดุลยพินิจของกรรมการ โดยมีหนังสือรับรอง
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00
 • (หน้า 3)

จำนวนรับ

 • รวม 150 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน 5 ภาคเรียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 5)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)
หน้า: 1 2 3 4 5 6