โครงการรับตรง ม.ราชภัฏสวนสุนันทา-อุดรธานี 2556

โครงการรับตรง ม.ราชภัฏสวนสุนันทา-อุดรธานี 2556

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2556 (ณ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 15 – 30 พฤษภาคม 2556

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
  • การจัดการนวัตกรรมสังคม — 80 คน
  • การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ — 80 คน
 • หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
  • การโฆษณาและการสื่อสารการตลาด — 80 คน
  • การสื่อสารผ่านสื่อใหม่ — 80 คน
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
  • การจัดการธุรกิจบริการ — 80 คน
  • การประกอบการธุรกิจ — 80 คน
  • การตลาด — 80 คน
  • ธุรกิจระหว่างประเทศ — 80 คน
 • วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • การจัดการโลจิสติกส์ — 80 คน
   • การจัดการระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ — 80 คน
  • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
   • หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง — 80 คน
 • วิทยาลัยนานาชาติ
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ(หลักสูตรนานาชาติ) — 80 คน
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • ธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) — 80 คน

คุณสมบัติ

 • ต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าขึ้นไป
 • ไม่เป็นภิกษุสามเณรในพุทธศาสนา หรือนักบวชในศาสนาอื่น

จำนวนรับ

 • รวม 1040 คน

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่ http://www.ssru.ac.th

เอกสารเพิ่มเติม

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

อื่นๆ