TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน ม.ทักษิณ 2561

รับตรง59 วิธีโควตา ผู้จบ ปวส. มหาวิทยาลัยทักษิณ 2559

มหาวิทยาลัยทักษิณเปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี วิธีโควตา ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2559

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2559
 • (หน้า 4)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
  • การบัญชี-ภาคปกติ 5 คน
  • การบัญชี-ภาคสมทบ 10 คน
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
  • บริหารธุรกิจ-การตลาด-ภาคปกติ 10 คน
  • บริหารธุรกิจ-การตลาด-ภาคสมทบ 15 คน
  • บริหารธุรกิจ-การประกอบการและการจัดการ-ภาคปกติ 10 คน
  • บริหารธุรกิจ-การประกอบการและการจัดการ-ภาคสมทบ 40 คน
  • บริหารธุรกิจ-การจัดการการค้าปลีก-ภาคสมทบ 40 คน
 • (ภาคปกติ เรียน จ-ศ เวลา 08.00-17.00)
 • (ภาคสมทบ เรียน จ-ศ เวลา 17.30-20.30 และ ส-อา เวลา 08.00-20.30)
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สาขาวิชาการบัญชี
  • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาภาคเรียนสุดท้าย ระดับอนุปริญญา หรือปวส. หรือเทียบเท่า สาขาวิชาบัญชี
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.00
  • มีความประพฤติเรียบร้อย โดยมีหนังสือรับรองจากสถานศึกษา
 • สาขาวิชาบริหารธุรกิจ-การตลาด (รูปแบบที่ 1)
  • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาภาคเรียนสุดท้าย ระดับอนุปริญญา หรือปวส. หรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชา
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.75
  • มีความประพฤติเรียบร้อย โดยมีหนังสือรับรองจากสถานศึกษา
 • สาขาวิชาบริหารธุรกิจ-การตลาด (รูปแบบที่ 2)
  • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาภาคเรียนสุดท้าย ระดับอนุปริญญา หรือปวส. หรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชา
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50
  • ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะทางวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม ดนตรี-ขับรอง ระดับจังหวัดหรือภูมิภาค โดยมีเกียรติบัตรรับรอง
  • มีความประพฤติเรียบร้อย โดยมีหนังสือรับรองจากสถานศึกษา
 • สาขาวิชาบริหารธุรกิจ-การประกอบการและการจัดการ (รูปแบบที่ 1)
  • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาภาคเรียนสุดท้าย ระดับอนุปริญญา หรือปวส. หรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชา
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.00
  • มีความประพฤติเรียบร้อย โดยมีหนังสือรับรองจากสถานศึกษา
 • สาขาวิชาบริหารธุรกิจ-การประกอบการและการจัดการ (รูปแบบที่ 2)
  • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาภาคเรียนสุดท้าย ระดับอนุปริญญา หรือปวส. หรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชา
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50
  • ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กีฬา ดนตรี บำเพ็ญประโยชน์ในระดับจังหวัดขึ้นไป โดยมีเกียรติบัตรรับรอง
  • มีความประพฤติเรียบร้อย โดยมีหนังสือรับรองจากสถานศึกษา
 • สาขาวิชาบริหารธุรกิจ-การประกอบการและการจัดการ (รูปแบบที่ 3)
  • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาภาคเรียนสุดท้าย ระดับอนุปริญญา หรือปวส. หรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชา
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50
  • มีประสบการณ์ในการเป็นกรรมการกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ในระดับชมรมหรือโรงเรียนขึ้นไป ในระดับปวส โดยมีหนังสือรับรองจากสถานศึกษา
  • มีความประพฤติเรียบร้อย โดยมีหนังสือรับรองจากสถานศึกษา
 • สาขาวิชาบริหารธุรกิจ-การจัดการการค้าปลีก (รูปแบบที่ 1)
  • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาภาคเรียนสุดท้าย ระดับอนุปริญญา หรือปวส. หรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชา
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50
  • มีความประพฤติเรียบร้อย โดยมีหนังสือรับรองจากสถานศึกษา
 • สาขาวิชาบริหารธุรกิจ-การจัดการการค้าปลีก (รูปแบบที่ 2)
  • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาภาคเรียนสุดท้าย ระดับอนุปริญญา หรือปวส. หรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชา
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.25
  • ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กีฬา ดนตรี บำเพ็ญประโยชน์ในระดับจังหวัดขึ้นไป โดยมีเกียรติบัตรรับรอง
  • มีความประพฤติเรียบร้อย โดยมีหนังสือรับรองจากสถานศึกษา
 • สาขาวิชาบริหารธุรกิจ-การจัดการการค้าปลีก (รูปแบบที่ 3)
  • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาภาคเรียนสุดท้าย ระดับอนุปริญญา หรือปวส. หรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชา
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.25
  • มีประสบการณ์ในการเป็นกรรมการกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ในระดับชมรมหรือโรงเรียนขึ้นไป ในระดับปวส โดยมีหนังสือรับรองจากสถานศึกษา
  • มีความประพฤติเรียบร้อย โดยมีหนังสือรับรองจากสถานศึกษา
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • ยื่นประวัติ
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)
หน้า: 1 2 3 4