รับตรง59 ภาคปกติ สอบคัดเลือกทั่วไป ม.ราชภัฏนครราชสีมา 2559 (ปรับปรุง/ระเบียบการ)

รับตรง59 ภาคปกติ สอบคัดเลือกทั่วไป ม.ราชภัฏนครราชสีมา 2559 (ปรับปรุง/ระเบียบการ)

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2559 (ปรับปรุง/ระเบียบการ)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 15 กุมภาพันธ์ – 11 มีนาคม 2559
 • (หน้า 7, 31)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
  • คณิตศาสตร์
  • ภาษาอังกฤษ
  • การศึกษาปฐมวัย
  • ภาษาไทย
  • วิทยาศาสตร์ทั่วไป
  • การศึกษาพิเศษ-ภาษาไทย
  • ศิลปศึกษา
  • สังคมศึกษา
  • เคมี
  • ฟิสิกส์
  • ชีววิทยา
  • คอมพิวเตอร์ศึกษา
  • ดนตรี
  • นาฏศิลป์ไทย
  • จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว
  • อุตสาหกรรมศึกษา
  • พลศึกษา
  • พุทธศาสนศึกษา
  • (หน้า 20)
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  • เคมี
  • ฟิสิกส์
  • เกษตรศาสตร์
  • คหกรรมศาสตร์
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  • ภูมิสารสนเทศ
  • วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
  • ชีววิทยา
  • เทคนิคการสัตวแพทย์
  • สถิติประยุกต์
  • ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
  • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • (หน้า 21)
 • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
  • สาธารณสุขชุมชน
  • (หน้า 21)
 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
  • ภาษาไทย
  • ภาษาอังกฤษ
  • ภาษาอังกฤษธุรกิจ
  • ภาษาญี่ปุ่น
  • ภาษาจีน
  • สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษ์ศาสตร์
  • อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
  • การจัดการโรงแรม
  • การพัฒนาสังคม
  • การจัดการโรงแรม-เทียบโอน
  • (หน้า 22)
 • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
  • นิติศาสตร์
  • (หน้า 22)
 • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
  • รัฐประศาสนศาสตร์
  • (หน้า 22)
 • หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
  • ออกแบบนิเทศศิลป์
  • ทัศนศิลป์
  • (หน้า 23)
 • หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
  • ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  • เทคโนโลยีก่อสร้าง
  • การจัดการอุตสาหกรรม
  • เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
  • เทคโนโลยีเซรามิก
  • การจัดการอุตสาหกรรม-ต่อเนื่อง
  • เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม-ต่อเนื่อง
  • เทคโนโลยีก่อสร้าง-ต่อเนื่อง
  • ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม-เทียบโอน
  • (หน้า 23)
 • หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
  • สถาปัตยกรรม
  • (หน้า 24)
 • หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
  • การโฆษณาและประชาสัมพันธ์
  • การสื่อสารมวลชน
  • (หน้า 24)
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
  • การจัดการ
  • การตลาด
  • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • การจัดการทรัพยากรมนุษย์
  • การเงินและการธนาคาร
  • การจัดการ-เทียบโอน
  • การตลาด-เทียบโอน
  • (หน้า 24)
 • หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
  • เศรษฐศาสตร์
  • (หน้า 25)
 • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
  • การบัญชี
  • (หน้า 25)

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาม.6 ปวช./ปวส./หรือเทียบเท่า
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละคณะหรือสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 8)
 • (ระดับปริญญาตรี หน้า 13)
 • (ระดับปริญญาตรี เทียบโอน/ต่อเนื่อง หน้า 18)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์/สอบวัดทักษะ
 • (หน้า 10, 27, 28)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 8, 26)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์