รับตรง59 ภาคปกติ คัดเลือกรอบทั่วไป ม.ราชภัฏมหาสารคาม 2559

รับตรง59 ภาคปกติ คัดเลือกรอบทั่วไป ม.ราชภัฏมหาสารคาม 2559

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทคัดเลือกรอบทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 กุมภาพันธ์ – 5 เมษายน 2559
 • (หน้า 15)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะครุศาสตร์
  • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
   • ภาษาไทย
   • ภาษาอังกฤษ
   • คณิตศาสตร์
   • เคมี
   • ชีววิทยา
   • ฟิสิกส์
   • คอมพิวเตอร์ศึกษา
   • วิทยาศาสตร์
   • การศึกษาปฐมวัย
   • สังคมศึกษา
   • บรรณารักษ์ศึกษาและภาษาอังกฤษ
   • การสอนภาษาจีน
   • การศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย
   • อุตสาหกรรมศิลป์
   • การปฐมศึกษา
   • จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว-คอมพิวเตอร์ศึกษา
   • เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • วิทยาศาสตร์การกีฬา
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • การการจัดการการกีฬา
   • (หน้า 2)
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • เคมี
   • ชีววิทยา
   • ฟิสิกส์
   • คณิตศาสตร์
   • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
   • วิทยาการคอมพิวเตอร์
   • สาธารณสุขชุมชน
   • สถิติศาสตร์ประยุกต์
   • ฟิสิกส์ประยุกต์
   • ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
   • วิศวกรรมซอฟต์แวร์
   • เทคโนโลยีชีวภาพ
  • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต-ต่อเนื่อง
   • เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
  • (หน้า 3)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
   • วิศวกรรมการจัดการ-การจัดการการผลิต
   • วิศวกรรมการจัดการ-การจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม
   • วิศวกรรมการจัดการ-การจัดการโลจิสติกส์
   • วิศวกรรมระบบอาคาร
   • วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต-เทียบเข้า
   • วิศวกรรมการจัดการ-การจัดการการผลิต
   • วิศวกรรมการจัดการ-การจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม
   • วิศวกรรมการจัดการ-การจัดการโลจิสติกส์
   • วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม
  • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
   • เทคโนโลยีไฟฟ้า
   • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม-เทคโนโลยีการผลิต
   • การจัดการงานช่างและผังเมือง
  • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต-เทียบเข้า
   • เทคโนโลยีไฟฟ้า
   • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม-เทคโนโลยีการผลิต
   • การจัดการงานช่างและผังเมือง
  • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต-ต่อเนื่อง
   • เทคโนโลยีการจัดการงานก่อสร้าง
   • (หน้า 4)
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • ภาษาไทย
   • ภาษาอังกฤษ
   • ดนตรีสากล
   • นาฏศิลป์และการละคร
   • สารสนเทศศาสตร์
   • ภาษาอังกฤษธุรกิจ
   • ภาษาอังกฤษ
   • ภาษาจีน
   • ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
   • เทคโนโลยีดนตรี
   • สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
   • การจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน
   • ปรัชญา ศาสนาและวัฒนธรรม
  • หลักสูตรศิลปบัณฑิต
   • ออกแบบประยุกต์ศิลป์
   • ออกแบบผลิตภัณฑ์
   • ออกแบบนิเทศศิลป์
   • วิจิตรศิลป์
   • (หน้า 5)
 • คณะนิติศาสตร์
  • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
   • นิติศาสตร์
   • (หน้า 6)
 • คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
  • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์
   • รัฐประศาสนศาสตร์
  • หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
   • รัฐศาสตร์
   • (หน้า 6)
 • คณะวิทยาการจัดการ
  • หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
   • การประชาสัมพันธ์
   • การโฆษณา
  • หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
   • เศรษฐศาสตร์
  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
   • การบัญชี
  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต-เทียบเข้า
   • การบัญชี
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • การตลาด
   • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
   • การจัดการ
   • บริหารการเงิน
   • การโรงแรมและการท่องเที่ยว
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต-เทียบเข้า
   • การตลาด
   • การจัดการ
   • (หน้า 6)
 • คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • เกษตรศาสตร์
   • เทคนิคการสัตวแพทย์
   • เทคโนโลยีการอาหาร
   • เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
   • สัตวศาสตร์
   • เทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร
   • บริหารธุรกิจการเกษตร
   • เทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตร
   • เทคโนโลยีการผลิตพืช
   • การพยาบาลสัตว์
   • ธุรกิจอาหารและโภชนาการ
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต-เทียบเข้า
   • เกษตรศาสตร์
   • (หน้า 7)
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ
   • เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น
   • เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์
   • เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
   • การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต-เทียบเข้า
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ
   • เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น
   • เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
   • (หน้า 8)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาภาคการศึกษาสุดท้ายระดับ ม.ปลาย ปวช. ปวส. หรือเทียบเท่า
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด-เฉพาะบางสาขาวิชา
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่และสาขาวิชากำหนด
 • วุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่า
  • มีผลการสอบ GAT/PAT ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด (สามารถใช้ปี 1/2558, 2/2558, 1/2559, 2/2559)
 • (หน้า 8, 12)

จำนวนรับ

 • รวม 3,615 คน

กระบวนการคัดเลือก

 • วุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่า
  • ยื่นผลการสอบ
  • สอบสัมภาษณ์
 • วุฒิ ปวส. หรือเทียบเท่า
  • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 11)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 15)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: