รับตรง59 ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 2559

รับตรง59 ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 2559

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง
  • 21 ธันวาคม 2558 – 9 กุมภาพันธ์ 2559
 • สมัครทางอินเตอร์เน็ต
  • 10 กุมภาพันธ์ – 10 เมษายน 2559
 • (หน้า 8)

สาขาที่เปิดรับ ระดับปริญญาตรี

 • คณะครุศาสตร์
  • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
   • ภาษาไทย
   • ภาษาอังกฤษ
   • ดนตรีศึกษา
   • สังคมศึกษา
   • ศิลปศึกษา
   • คณิตศาสตร์
   • คอมพิวเตอร์ศึกษา
   • วิทยาศาสตร์ทั่วไป
   • การศึกษาปฐมวัย
   • พละศึกษา
  • (หน้า 2)
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • วิทยาการคอมพิวเตอร์
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ-เทคโนโลยีสารสนเทศ
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ-เทคโนโลยีเครือข่ายและอินเตอร์เน็ต
  • (หน้า 4)
 • คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • วิทยาศาสตร์การกีฬา
   • เคมี
   • เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
   • วิทยาศาสตร์ทั่วไป
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • การพัฒนาชุมชน
   • ภาษาจีน
   • ภาษาอังกฤษธุรกิจ
   • สารสนเทศศาสตร์
  • หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
   • การประชาสัมพันธ์
  • (หน้า 4)
 • คณะนิติรัฐศาสตร์
  • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
   • นิติศาสตร์
  • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
   • รัฐประศาสนศาสตร์
   • การปกครองท้องถิ่น
  • (หน้า 5)
 • คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
   • การบัญชี
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • การจัดการการโรงแรม
   • การตลาด
   • การจัดการการท่องเที่ยว
   • การจัดการ
   • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สาขาที่เปิดรับ ระดับปริญญาตรี เทียบเข้า (ผู้จบ ปวส.)

 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • วิทยาการคอมพิวเตอร์
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • (หน้า 6)
 • คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
  • (หน้า 6)
 • คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
   • การบัญชี
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • การจัดการการโรงแรม
   • การตลาด
   • การจัดการการท่องเที่ยว
   • การจัดการ
   • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
   • (หน้า 6)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาภาคการศึกษาสุดท้ายระดับ ม.ปลาย ปวช. ปวส.
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 7)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์/สอบปฏิบัติ
 • (หน้า 9)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย หรือสมัครด้วยตนเองที่ สำนักวิชาการและประมวลผล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
 • (หน้า 8)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์