รับตรง59 พัฒนาฯช่วง 3 เด็กดีมีที่เรียน ม.เชียงใหม่ 2559

รับตรง59 พัฒนาฯช่วง 3 เด็กดีมีที่เรียน ม.เชียงใหม่ 2559

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาช่วงที่ 3 ภายใต้โครงการเด็กดีมีที่เรียน ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 9 – 16 กุมภาพันธ์ 2559
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะเทคนิคการแพทย์
  • เทคนิคการแพทย์
  • รังสีเทคนิค
  • กิจกรรมบำบัด
  • (หน้า 3)
 • คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
  • การเมืองการปกครอง
  • รัฐประศาสนศาสตร์
  • การระหว่างประเทศ
  • (หน้า 6)

คุณสมบัติ

 • เป็นผู้ที่กระทำความดี มีคุณธรรม จริยธรรม จนเป็นที่ประจักษ์ และอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือชุมชนและสังคมมาโดยตลอด โดยมีหนังสือรับรองจากโรงเรียน และแต่ละโรงเรียนสามารถส่งรายชื่อได้เพียง 1 คน เท่านั้น
 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีผลการสอบวิชาสามัญ ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • ยื่นผลการสอบ
 • ยื่นแฟ้มผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 2)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์