โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษา (เพิ่มเติม) ม.เกษตรศาสตร์-กำแพงแสน 2556

โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษา (เพิ่มเติม) ม.เกษตรศาสตร์-กำแพงแสน 2556

ด้วยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาโดยวิธีรับตรง (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2556

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 16 – 22 พฤษภาคม 2556

สาขาที่เปิดรับ

 • เกษตร กำแพงแสน
  • หลักสูตรเกษตรศาสตร์ — 20 คน
  • หลักสูตรเครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร — 15 คน
  • หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร — 10 คน
  • หลักสูตรสัตวศาสตร์ — 10 คน
 • วิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
  • สาขาวิศวกรรมเกษตร — 5 คน
  • สาขาวิศวกรรมการอาหาร — 5 คน
  • สาขาวิศวกรรมเกษตร (ภาคพิเศษ) — 5 คน
 • คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
  • หลักสูตรเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา (วท.บ. 4 ปี) — 10 คน
  • หลักสูตรการจัดการเรียนรู้ (ศษ.บ. 5 ปี) สาขาพลศึกษาและสุขศึกษา — 10 คน
  • หลักสูตรการจัดการเรียนรู้ (ศษ.บ. 5 ปี) สาขาภาษาอังกฤษศึกษา รูปแบบที่ 1 — 5 คน
 • คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  • สาขาเคมี — 7 คน
  • สาขาฟิสิกส์ — 5 คน
  • สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ — 17 คน
  • สาขาจุลชีววิทยา — 10 คน
  • สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ — 11 คน
  • สาขาภาษาอังกฤษ (เลือกสอบฝรั่งเศส,เยอรมัน,ญี่ปุ่น,จีน,อาหรับ,บาลี) — รวม 35 คน
  • สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ — 6 คน
  • สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ — 20 คน
  • สาขาการจัดการโรงแรรมและท่องเที่ยว (เลือกสอบฝรั่งเศส,เยอรมัน,ญี่ปุ่น,จีน,อาหรับ,บาลี) — รวม 100 คน
  • สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคพิเศษ) — 30 คน
  • สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) — 60 คน
  • สาขาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว (ภาคพิเศษ) — 90 คน
 • คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
  • สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา และการออกกำลังกาย — 10 คน
 • คณะประมง
  • สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ — 20 คน

คุณสมบัติ

 • เป็นนักเรียนที่จบระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2554-2555 (จบปี พ.ศ.2555 และปี พ.ศ.2556)
 • ไม่เป็นนักเรียนที่รายงานตัวเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปีการศึกษา 2556 ในทุกโครงการฯ

จำนวนรับ

 • รวม 516 คน

วิธีสมัคร

 • สมัครผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ http://quota.psd.kps.ku.ac.th/directquota-add/index.php และมายืนใบสมัครด้วยตนเองเท่านั้น ที่งานบริการศึกษา กองบริการการศึกษา(กำแพงแสน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ถนนมาลัยแมน ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์