รับตรง59 เกษตรทายาท ม.สงขลานครินทร์-สุราษฎร์ 2559

รับตรง59 เกษตรทายาท ม.สงขลานครินทร์-สุราษฎร์ 2559

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ โครงการเกษตรทายาท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 3 กุมภาพันธ์ – 17 เมษายน 2559
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
   • เทคโนโลยีการผลิตพืช
   • เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
   • เทคโนโลยีการผลิตทางน้ำ
   • เทคโนโลยีจุลินทรีย์
  • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • มีบิดา-มารดา หรือผู้ปกครอง กรณีบิดา-มารดาเสียชีวิต และผู้ปกครองจะต้องเป็นญาติสายตรงของบิดา-มารดา (พี่หรือน้องเท่านั้น) เป็นผู้มีอาชีพหลักทางการเกษตรหาเลี้ยงครอบครัว โดยจะต้องมีหลักฐานรับรอง
 • กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ ทางด้านวิทย์-คณิต เท่านั้น
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.40
 • มีคะแนนเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ แต่ละกลุ่มสาระ ไม่น้อยกว่า 2.00
 • ต้องศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต วิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต และภาษาต่างประเทศไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • 40 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์