รับตรง59 ทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ม.เทคโนโลยีสุรนารี 2559

รับตรง59 ทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ม.เทคโนโลยีสุรนารี 2559

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี ทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 8 – 25 กุมภาพันธ์ 2559
 • (หน้า 6)

สาขาที่เปิดรับ

 • สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์การกีฬา
  • คณิตศาสตร์
  • ฟิสิกส์
  • เคมี
  • ชีววิทยา
 • สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • เทคโนโลยีการจัดการ
 • สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
  • เทคโนโลยีการผลิตพืช
  • เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
  • เทคโนโลยีอาหาร
 • สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมเกษตรและอาหาร
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมไฟฟ้า
  • วิศวกรรมโทรคมนาคม
  • วิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์
  • วิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมอุตสาหการ
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • วิศวกรรมเคมี
  • วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
  • วิศวกรรมเครื่องมือ
  • เทคโนโลยีธรณี
  • วิศวกรรมโลหการ
  • วิศวกรรมพอลิเมอร์
  • วิศวกรรมการผลิต
  • วิศวกรรมเซรามิก
  • วิศวกรรมยานยนต์
  • วิศวกรรมอากาศยาน
  • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
  • วิศวกรรมธรณี
  • วิศวกรรมออกแบบผลิตภัณฑ์
 • สำนักวิชาแพทยศาสตร์
  • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • อนามัยสิ่งแวดล้อม
  • แพทยศาสตร์
 • สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
  • พยาบาลศาสตร์
 • สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์
  • ทันตแพทยศาสตร์
 • (หน้า 3)

สิทธิ์ที่จะได้รับ

 • ได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิต ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย ค่าบำรุงกิจกรรมนักศึกษา ค่าธรรมเนียมหอพัก ในปีการศึกษาแรก
 • ได้รับค่าใช้จ่ายรายเดือน เดือนละ 3,000 บาท
 • ในปีการศึกษาต่อไปทุกสิ้นปีการศึกษา หากนักศึกษาสามารถรักษาแต้มระบบคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.00 โดยลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่าแผนการศึกษาของหลักสูตร นักศึกษาจะได้รับประโยชน์ข้างต้นจนครบตามระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตร
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป
 • เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในสาขาที่มีการสอบรับตรง ได้แก่ แพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตแบบก้าวหน้า (Honors Program) และทันตแพทยศาสตร์
 • (หน้า 3)

จำนวนรับ

 • 85 ทุน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบคัดเลือก
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์